Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ
HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir!

 1.   VERİ SORUMLUSU

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Özaylar El Aletleri Hırd. İnş. Tic. ve San. A.Ş. (“neeksik.com” veya “Şirketimiz” ) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

 1.   İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu metinde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

(i) Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, kimlik ve kimlik numarası;

(ii) İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi (fatura & teslimat adresleri), e-posta, telefon, cep telefonu;

(iii) Müşteri İşlem Bilgileriniz: fatura bilgileri, talep bilgileri, sipariş bilgileri, müşteri yorumları,

(iv) İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri, şifre bilgileri, trafik verileri (bağlantı zamanı / süresi vb.)

(v) Finans Verileriniz: banka hesap numarası, IBAN numarası ve şifrelenmiş kredi kartı bilgileri,

(vi) Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz:  çağrı merkezi ses kayıtları,

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

   Kişisel verileriniz,

 • E-ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/ hizmet satış süreçleri ile satış sonrası destek faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mesafeli satış sözleşmesinin kurulması,
 • Faturaların kesilmesi,
 • Sevk irsaliyelerinin oluşturulması,
 • Siparişlerin teslim süreçlerinin yönetimi,
 • Tedarikçi firmalarla teslimat süreçlerinin organize edilmesi,
 • E-ticaret portalımız üzerinden satış yapacak mağazaların sisteme katılım süreçlerinin yönetilmesi,
 • Müşteri talep ve şikayet süreçlerinin yönetilmesi,
 •  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama, reklam, kampanya ve promosyon faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Çağrı merkezi süreçlerinin yönetilmesi,
 • Denetim/ etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi;

amaçlarıyla işbu Aydınlatma Metninin 5. maddesinde yer verilen hukuki sebepler dâhilinde işlenecektir.

 

 1.   İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla ve güvenlik kriterlerinin sağlanması adına Şirket içinde kayıt altında tutulacak olmakla beraber gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde; yasal olarak talep edilen hallerde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler, icra müdürlükleri, aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde (ürünün gönderimi için) satın alınan ürünün satıcısı, (ürünün teslimatı için) kargo şirketleri, (ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için) bankalar, (pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi için) birlikte çalıştığımız iş ortaklarımız, (teslimat, iade, iptal gibi hususlarda bilgi vermek üzere) toplu SMS/e-posta gönderiminde çalışılan iş ortaklarımız ve (gerektiğinde satış sonrası destek hizmetleri için) tedarikçilerimiz ve ürün yetkili servisleri ile paylaşılabilecektir.

 

 1.   KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Özaylar, kişisel verilerinizi Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5. maddesi hükmünde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplamaktadır. Özaylar kişisel verilerinizi Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya ilişkinizin kurulması ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin yerine getirilmesi için Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan (a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ:

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçe ile, noter kanalı ile başvuru formu ile veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle ozaylarelaletleri@hs01.kep.tr adresi üzerinden, Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvk@neeksik.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen Dilekçe ile Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tesvik edici belge ile başvurması)

Şehit Teğmen Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No:21, Ulus/ANKARA (Başvuru formu ile)

Noter kanalı ile tebligat

Şehit Teğmen Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No:21, Ulus/ANKARA (Başvuru formu ile)

Neeksik.com’a daha önce bildirdiği ve şirketimizde kayıtlı bulunan e-posta adresi ile veya  güvenli elektronik imza veya mobil imza ile e-posta göndererek

kvk@neeksik.com (Başvuru formu ile)

KEP adresi üzerinden e-posta göndererek

ozaylarelaletleri@hs01.kep.tr (Başvuru formu ile) 

 

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

VERİ SORUMLUSU

Özaylar El Aletleri Hırd. İnş. Tic. ve San. A.Ş.

Tarih:

Versiyon:01