Efsane İndirim Günleri
Müşteri Hizmetleri: 0 850 255 06 08 Siparişlerim Yardım

Satıcı ve İlan Sözleşmesi

SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

 SATICI: 

 

 

 

ÖZAYLAR EL ALETLERİ HIRD.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. Kızılbey V.D., 665 020 7717

Şehit Teğmen Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No:21 Ulus ALTINDAĞ ANKARA

Tel: +90 312 310 38 08 Faks: +90 312 310 68 23 e-posta:  bilgi@neeksik.com

İşbu sözleşme; ÖZAYLAR A.Ş. (bundan böyle “NE EKSİK” olarak anılacaktır) ve yukarıda bilgileri verilen “SATICI” arasında, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dahilinde akdedilmiştir.

İşbu sözleşmenin ekleri ve web sitesinde sunulan NE EKSİK hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar ve diğer tüm dokümanlar sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır.

NE EKSİK ve SATICI ayrı ayrı “TARAF”, birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

SATICI, NE EKSİK tarafından yönetilmekte olarak elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı sanal mağazadan satış yapmak, NE EKSİK‘de SATICI‘ın kendisine ödeyeceği komisyon ve reklam ücreti karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden SATICI‘ı faydalandırmak istemektedir. Bu hususlar çerçevesinde TARAFLAR aşağıdaki şartlara mutabık kalmışlardır.

2. TANIMLAR

Web sitesi / Elektronik Ticaret Platformu: Mülkiyeti NE EKSİK ’e ait olan ve NE EKSİK ’in işbu Sözleşme ile belirlenen “Hizmetler” üzerinde sunmakta olduğu www.neeksik.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

Hizmet/Hizmetler: "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla NE EKSİK tarafından web sitesinde sunulan; ilan yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Kullanıcılar: Web sitesine erişimde bulanan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Üye/Üyeler: NE EKSİK ile yapmış oldukları harici sözleşmelere dayalı olarak web sitesine üye olan veya NE EKSİK ’in sunduğu “Hizmetler”den yararlanan, “Alıcı” ya da “Satıcı” olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Alıcı: Web sitesi üzerinde “Satıcı” tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi “Üye”yi ifade eder.

Satıcı: Web sitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi “Satıcı”ı ifade eder.

Mağaza: NE EKSİK’in web sitesi üzerinde “Satıcı”lar için tahsis etmiş olduğu ve “Satıcı”ların, bir ya da birden fazla mal ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları, sanal alanı ifade eder.

 

Üye Portalı: Satıcı’ın, NE EKSİK tarafından web sitesinde sunulan uygulamalardan ve “hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusunu, web sitesi üzerinde NE EKSİK ‘in belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcılar’ın yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

İşbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, NE EKSİK tarafından Satıcı’ya sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; NE EKSİK işbu ticari faaliyette sadece, Satıcı’ya Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza’nın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Mağaza’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılara karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı, “Satıcı” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle “Mağaza Açılış için Gerekli Doküman Listesi” (“EK.1”)’de yer alan belgeleri işbu sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından bu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, NE EKSİK, Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır.

Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem NE EKSİK nezdinde Satıcı’yı temsilen yapılmış kabul edilecektir.

4.2. Satıcı, Satıcı’ya ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, NE EKSİK’e bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür. Bu bildirimin ve güncellemenin yapılmaması sebebiyle NE EKSİK ‘in herhangi bir zarara uğraması halinde, NE EKSİK ’in, Satıcı’dan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

4.3. “SATICI”, NE EKSİK üzerinde kendisi aracılığıyla yüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bilgi ve içeriklerin NE EKSİK üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4NE EKSİK’in Satıcı’nın Websitesi’nde yayınladığı herhangi bir içeriğin yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka, ticari etiğe, toplum değerlerine, işbu sözleşme hükümlerine veyahut kendi belirlediği koşullara aykırı olduğunu tespit etmesi halinde bu içeriği hiçbir neden bildirmeksizin ve herhangi bir bildirim yapmaksızın derhal kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Böyle bir durumda Satıcı her ne isim altında olursa olsun NE EKSİK ‘ten herhangi bir tazminat talep edemez.

4.5. “SATICI”ın “Üye Portalı”na erişmek ve NE EKSİK üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, NE EKSİK tarafından oluşturulmakta ve şifre bilgileri dilediği zaman “SATICI” tarafından değiştirilebilecek olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen “SATICI”ın sorumluluğundadır. “SATICI”, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. NE EKSİK, web sitesinin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda her türlü kullanımına ve NE EKSİK üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.

 • NE EKSİK Web Sitesinin, “SATICI” tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
 • NE EKSİK Web Sitesinin, bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde NE EKSİK ’in işbu kullanım koşulları ya da “SATICI” üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isim veya unvanla işlemlere taraf ya da katılımcı olunması, hesap oluşturulması;
 • Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya NE EKSİK ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamının veya bir kısmının sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;
 • Herhangi bir işlemin fiyatının manipüle edilmesi ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi;
 • Geçersiz, izinsiz ya da “NE EKSİK Güvenli Alışveriş Sistemi” dışında bir ödeme şekli kullanılması, hizmet bedelinin, fatura ve ödeme süreçlerinin manipüle edilmesi;
 • Yorum ve puanlama sistemlerinin NE EKSİK dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (NE EKSİK deki yorumları NE EKSİK dışında yayınlamak gibi);
 • Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması;
 • Virüs veya NE EKSİK ‘in veri tabanına, NE EKSİK üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • “Kullanıcı”lar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması;
 • NE EKSİK tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde NE EKSİK erişim sağlanmaya çalışılması;

 

 • NE EKSİK ‘in önceden yazılı iznini alınmaksızın, NE EKSİK üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde NE EKSİK de yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması;

İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında NE EKSİK üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; ÖZAYLAR A.Ş. ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.7. “Site”ye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında ÖZAYLAR A.Ş. iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.

4.8. ”SATICI”; kendisi tarafından NE EKSİK için sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vb. gibi NE EKSİK ‘e veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyalleri içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. NE EKSİK, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir. “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “Kullanıcılar” da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve silebilir. “Üye”lerin NE EKSİK ‘e yüklediği içerikleri ve “Üye”ler arasındaki NE EKSİK üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişimi her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve bu iletişimi saklayabilir. Böyle bir durumda Satıcı veya üye her ne isim altında olursa olsun NE EKSİK ‘ten herhangi bir tazminat talep edemez.

4.10. “SATICI”, NE EKSİK üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişimi; NE EKSİK üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda gerçekleştirdiğini ve bu iletişimi özel iletişim amacıyla veya başka amaçlarla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. "SATICI" ve NE EKSİK ekte yer alan “EK.2 – Ne Eksik Güvenli Alışveriş Sistemi”nde belirtilen ödeme ve komisyon koşullarında anlaşmışlardır. NE EKSİK, ilan edilen ücret ve ödeme koşullarında her zaman değişiklik yapabilecek olup, yapılacak değişiklikleri “SATICI”ya önceden bildirmekle yükümlüdür. NE EKSİK ‘te yer alan diğer “Hizmetler”le ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir, Yukarıda belirtilen durumlarda “SATICI”ın ilgili “Hizmetler”den faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri NE EKSİK tarafından ilan edilecektir. NE EKSİK tarafından her zaman çeşitli “Hizmet”lerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkânı bulunmakta olup, her zaman söz konusu indirimli veya ücretsiz “Hizmet“ sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, “Hizmet”i ücretli olarak sunmaya başlayabilir.

4.12. “SATICI”, tarafından NE EKSİK ‘e girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin üçüncü kişilere ait sitelerde ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla anlaşmalar yapabileceğini, “SATICI” tarafından NE EKSİK ‘e girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve bu uğurda herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın NE EKSİK e verdiğini kabul ve beyan eder.

4.13. “SATICI” tarafından NE EKSİK de yer verilecek ürünler ikinci el ürün olamaz.

4.14. Üyeliği dondurulan, üyelikten uzaklaştırılan veya üyeliği süresiz olarak yasaklanan kişilerin başka bir kullanıcı hesabıyla üye olmaları yasaktır. Bu yasağa aykırılık halinde oluşabilecek zararlardan NE EKSİK sorumlu tutulamaz.

 

4.15. “SATICI”dan “Üye” olma aşamasında ya da “Üye” olduktan belirli bir süre sonra kurumsal bilgileri ve/veya belgeleri asılları veya suretleri istenebilecektir. ”SATICI”, söz konusu belge ve bilgileri talep tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde NE EKSİK ‘e vereceğini ve söz konusu belge ve bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda söz konusu değişikliği derhal yazılı bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişinin NE EKSİK ile ilgili yazışmaları ve görüşmeleri gerçekleştirecek yetkili kişisinin de bu aşamada belirtilmesi ve yazılı olarak belgelendirmesi gerekmektedir. Bildirilen bu yetkilinin değişmesi halinde de “SATICI”nın bu değişikliği derhal yazılı olarak bildirme yükümlülüğü vardır. Bildirilen bu bilgi ve belgeler internet üzerinden üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. “SATICI” tarafından gerekli bilgi ve belgelerin NE EKSİK tarafından talep edilen zamanda verilmemesi halinde “SATICI”nın üyeliği iptal edilebilecek, askıya alınabilecektir.

4.16. “SATICI”, satış akdinin tamamlanması ile “ALICI” ile arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmiş sayılacağını (bu sözleşme içerisinde belirlenen “SATICI” konumunda olduğunu) kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17. “SATICI” Vergi Usul Kanunu m. 232 uyarınca satılan, sağlanan ürün veya hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. ”SATICI”, “ALICI”ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim edeceğini veya sağlayacağını, başta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğini, NE EKSİK in bu satış akdinde taraf olmadığını ve işbu sözleşme ile belirlenen kapsam dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, NE EKSİK ‘e yönelik olarak bu satış akdiyle ilgili yöneltilen her türlü talebe NE EKSİK tarafından kendisine bildirilmesi halinde taraf olarak derhal kendisinin cevap vereceğini, bu talepleri sağlayacağını ve karşılayacağını, bu taleplere NE EKSİK tarafından cevap verilmesi ve talebin yerine getirilmesi halinde talep sebebiyle NE EKSİK ‘in ödediği tüm bedelleri belirtilen tarihte NE EKSİK ‘e ödeyeceğini ve/veya NE EKSİK ‘in talimatları doğrultusunda gerekli yükümlülükleri yerine getireceğini, NE EKSİK ‘e gelecek bu yöndeki taleplere karşı NE EKSİK ‘i her türlü adli ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu ayrıca bu sebeple NE EKSİK ‘in ödemek zorunda kalacağı her türlü zarar tazmini, idari para cezası ve benzeri bedelleri NE EKSİK ‘in talebi halinde NE EKSİK ‘e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.18. “ALICI” ve “SATICI” arasındaki işlemlerde ödemeler sadece, NE EKSİK üzerinden yapılabilecektir.

4.19. “SATICI” internet üzerinde satışı ilgili firma tarafından yasak olan ürünleri web sitesine ekleme talebinde bulunamaz. Bu ürünlerin eklenmesi halinde oluşacak her türlü zarardan “SATICI” sorumludur.

4.20. “SATICI”, ürünün sitede belirtilen tedarik süresinin dolmasından itibaren yedi gün geçmesine rağmen hala tedarik edememişse veya bu süre geçmeden tedarik edemeyeceğini beyan etmişse, NE EKSİK siparişi iptal etme, müşteriyi memnun etmek için hediye çekleri veya muadil ürün gönderme ve bunların bedellerini “SATICI”dan tahsil etme hakkına haizdir.

4.21. Satıcı, kendisiyle Websitesi üzerinden iletişime geçen Alıcılar’ı Websitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. Satıcı, hiçbir surette NE EKSİK’in kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.

4.22. NE EKSİK, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir. Bu sebeple de NE EKSİK’in, Satıcı tarafından Websitesi’nde yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. NE EKSİK, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dâhil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. NE EKSİK ayrıca, mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde her türlü işlemi gerçekleştirebilecektir.

 

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

NE EKSİK, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Ancak, yapılan değişikliği “SATICI”ın kabul etmemesi halinde “SATICI”, işbu sözleşme süresince herhangi bir zamanda 15 gün önceden karşı tarafa yazılı olarak haber vermek kaydı ile sözleşmeyi feshedebilir. Fakat “SATICI” bu fesih gerçekleştiği takdirde fesih tarihine kadar olan kendisine verilen tüm siparişleri tamamlayacağını kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme, “SATICI”ın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. İşbu madde sadece elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe giren sözleşmeler için geçerlidir.

6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT

İşbu Sözleşme, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.

Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi her zaman feshedebilir. Sözleşme’nin NE EKSİK tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar NE EKSİK tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Taraflar’ın ilişkisini etkileyecek; Satıcı’nın Sanal Mağaza’sı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcılar’a karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir. “SATICI” fesih tarihine kadar olan kendisine verilen tüm siparişleri tamamlayacağını kabul ve taahhüt eder.

Taraflar’dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

Satıcı, işbu Sözleşme’nin hükümlerinden birini ihlal etmesi veya Üye Portalı’ında ilan edilen satış kurallarına uyulmaması sebebiyle NE EKSİK ‘in doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini NE EKSİK’in herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Şüpheye mahal bırakmamak adına, NE EKSİK’in söz konusu hakkını kullanması NE EKSİK’in Sözleşme’yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve NE EKSİK Sözleşme’yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

Satıcı, NE EKSİK aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde NE EKSİK’in kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Satıcı tarafından, talep edilen süre içinde NE EKSİK’e temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, Satıcı’ya yansıtılacaktır. Ayrıca, bu tutarlar, Satıcı’ya ait tüm mağazalardan tahsil edilebilecektir. Ayrıca, NE EKSİK ‘e herhangi bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Satıcı aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi, NE EKSİK ‘in Satıcı’nın dolandırıcılık ya da sahtecilik teşkil edebilecek bir davranışının söz konusu olabileceğine veya Sanal Mağaza’da sahte ürün satışının yapıldığına ilişkin makul bir şüphe duyması veya Alıcılar’ın ya da üçüncü bir kişinin mağduriyetini önlemek ya da azaltmak amacını taşıyan diğer makul sebeplerle, NE EKSİK, Satıcı’nın www.neeksik.com hesabındaki bakiyeyi, haciz ihbarnamesinin mevcut olması halinde belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere; diğer hallerde ise söz konusu ihlal ya da mağduriyeti karşılayabilecek makul bir miktarı 120 (yüz yirmi) günlük bir süre için ve Satıcı’ya haber vermeksizin bloke edebilir.

 

7. MALİ HUSUSLAR

Satıcı, işbu Sözleşme’de belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır.

Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca satılan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Bu anlamda Satıcı, Alıcı’ya gönderdiği ürün ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme uyarınca, NE EKSİK, maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere önceden bildirim yapmaksızın ve sebep bildirmeksizin Satıcı’nın cari hesabından mahsup edebilir veya Satıcı’dan bizzat tahsil edebilir.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, NE EKSİK işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, NE EKSİK için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için NE EKSİK ‘ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve NE EKSİK ’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9. GİZLİLİK

“SATICI” sözleşme ile ilgili ve /veya sözleşmenin ifası dolayısıyla öğrendiği tüm bilgileri ve/veya sözleşme ve sözleşme eklerine ilişkin taraflarca anlaşılan tüm şartları gizli veya ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç diğer tarafın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı ve işbu maddeye aykırılık nedeniyle NE EKSİK ‘in uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı tanzim edeceğini Kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

www.neeksik.com markası ve logosu ve Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak NE EKSİK tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile NE EKSİK ‘in mülkiyetindedir. Satıcı, NE EKSİK’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını NE EKSİK’in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Satıcı, neeksik.com Websitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Satıcı, neeksik.com Websitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde NE EKSİK ‘in ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmektedir. NE EKSİK, üçüncü kişilerin veya NE EKSİK‘in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Satıcı’nın sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

12. NE EKSİK KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

“SATICI”, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda NE EKSİK ‘in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, NE EKSİK ‘i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


13. BÜTÜNLÜK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

14. BİLDİRİM

Satıcılarla NEESKİK ‘e kayıt olurken bildirdikleri e-posta adresi vasıtasıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim, yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve NE EKSİK ‘i bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek “SATICI”nın sorumluluğundadır.

15. YÜRÜRLÜK

8 (sayfa) sayfa, 15 (on beş) madde ve 2 (iki) ekten (EK.1- Mağaza Açılışı İçin Talep Edilecek Evrak Listesi, EK.2 – NEEKSİK Güvenli Alışveriş Sistemi) ibaret bu sözleşme sözleşmenin “SATICI” tarafından elektronik olarak veya kâğıt üzerinde imzalanarak onaylanması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşmenin kağıt üzerinde imzalanarak onaylanmış olması halinde işbu sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda NE EKSİK sözleşmenin elektronik ortamda “SATICI” tarafından onaylanmasını talep edebilir. İşbu sözleşmenin elektronik ortamda “SATICI” tarafından onaylandığı andan itibaren ıslak imzalı sözleşme yerine elektronik ortamda onaylanmış sözleşme geçerli olacaktır.

İşbu sözleşme ......../......../.......... tarihinde tek nüsha olarak imzalanmış, tek asıl nüsha NE EKSİK ’e, bir fotokopi kopyası SATICI’ya teslim edilmiştir.

 

Yıldız Ürünler Kampanyanın yıldızlı ürünleri
kaçırmayın
HEMEN İNCELE